Nábytková dvířka a čelní plochy pro výrobu nábytku
Všechna práva vyhrazena.
Plastpress 2018


Podmínky prodeje zboží firmy Radomír Wlosok – Plastpress

Prodávající : 
Radomír Wlosok – Plastpress , Za Mlýnem 55, 75002 Přerov, IČO : 44890770
Kupující :
Právnická nebo fyzická osoba která je podnikatelem, nebo se dle zákona za podnikatele považuje, která uzavřela kupní smlouvu s prodávajícim

Podmínky prodeje upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, pokud spolu nemají uzavřenou samostatnou rámcovou smlouvu o podmínkách prodeje zboží. Veškeré smluvni vztahy se řídí současně platným právnim řádem České Republiky.

A. Způsob prodeje zboží

Nabídka zboží na stránkách www.plastpress.cz  není internetový obchod. Tato internetová prezentace má pouze informativní charekter a nepředstavuje návrh na uzavření kupní smlouvy.
Cena zakázky je sdělena kupujícímu na základě zaslané poptávky. Kupující objednává zboží  zasláním správně vyplněné objednávky na adresu prodávajícího.  K uzavření kupní smlouvy dochází potvrzením objednávky respektive uhrazením zálohy u zboží vyráběného na zakázku. Následně prodávající potvrdí kupujícímu termín dodání zboží . Každá zakázka je vzhledem k rozměrům, tvaru frézování, povrchové úpravě atd. originální, proto není možno po uzavření objednávky tuto bezplatně zrušit, uhrazená záloha je nevratná.

B. Způsob dodání zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu na adresu v ČR udanou v potvrzené objednávce. Cena dopravy je stanovena dohodou mezi prodávajícím a kupujícím před potvrzením objednávky. Termín převzetí zboží  bude dohodnut s kupujícím nejméně 1 den před dodáním. Řádně dodané zboží je povinen kupující ( případně jím pověřená osoba ) převzít, převzetí je potvrzeno podpisem, jménem a příjmením přebírajícího s uvedením pracovního zařazení nebo vztahu ke kupujícímu. Vlastnické právo k dodanému zboží přechází z prodávajícího na kupujícího ihned po převzetí zboží. Rovněž nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího převzetím zboží. Kupujíci nebo jím pověřený pracovník je proto povinen ihned po převzetí zboží odborně zkontrolovat jeho množství a kvalitu. O případných nedostatcích nebo vadách  je nutno neprodleně informovat prodávajícího.

C. Reklamace

Prodávající dodává zboží kupujícímu v obalu dostatečně dimenzovaném pro zvolený druh dopravy, aby během dopravy a manipulace nedošlo k poškození zboží . Pokud není dohodnuto jinak, prodávající poskytuje záruku na dodané zboží v délce 24měsíců, záruční doba začíná dnem převzetí zboží. Záruka se nevztahuje na mechanické či jiné  poškození zboží vzniklé nesprávnou manipulací, skladováním, neodbornou montáží, nesprávným používáním, nevhodnou údržbou případně používáním zboží v nevyhovujících podmínkách ( teplota, vlhkost, osvětlení atd.) kupujícím nebo třetí osobou. Záruka se také nevztahuje na přirozené opotřebení zboží nebo použitím pro jiný než stanovený účel.

Zjevné vady zboží – množství, jakost, rozměry, vady v povrchu apod. je kupující povinen písemně prodávajícímu oznámit ihned po dodání , nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. V případě zjištění zjevných vad při převzetí zboží které byly způsobeny během dopravy zboží je nutno ihned na místě učinit zápis o vadách dodaného zboží s osobou která zboží přepravila a kopii zaslat prodávajícímu. Za  zjevné vady zboží zjištěné po uplynutí této lhůty prodávající neodpovídá.

Skryté vady zboží zjištěné v záruční době je kupující povinen prodávajícímu písemně oznámit nejpozději do 3 pracovních dnů od zjištění vady. Písemná reklamace musí obsahovat číslo faktury nebo dodacího listu na reklamované zboží a přesný popis případně fotografii reklamované vady. Prodávající v případě oprávněné reklamace navrhne  způsob a nejkratší možný termín odstranění reklamované vady kupujícímu a tento mu poskytne potřebnou spolupráci při odstranění vady, je-li to nutné, zajistí mu k reklamovanému zboží přístup.